Histori

Historia e asistencës së BE-së për zbatimin e ligjit në Shqipëri

Asistenca e BE-së për zbatimin e ligjit në Shqipëri ka filluar në vitin 2002 dhe ka funksionuar në kuadër të asistencës që BE i ka dhënë Shqipërisë në fushën e zbatimit të ligjit dhe sigurisë dhe rendit publik. Projektet PAMECA pasuan Elementin e Policisë Këshillimore Shumëkombëshe (MAPE) nga Bashkimi Evropian Perëndimor (WEU) dhe Ndihma Policore e Komisionit Evropian në Shqipëri (ECPA) 15 maj 1997 – 31 gusht 2002

MAPE, Bashkimi Evropian Perëndimor (WEU) vendosi më 2 maj 1997 të krijojë Elementin e Policisë Këshillimore Shumëkombëshe (MAPE). MAPE do të këshillonte autoritetet shqiptare në lidhje me rendin publik, kontrollin kufitar, logjistikën dhe komunikimin. Nga 12 tetori 1997, mandati përfshinte gjithashtu detyrën e edukimit, trajnimit dhe pajisjes së punonjësve të policisë, si dhe mbikëqyrjen e aparatit policor, veçanërisht rreth kohës së zgjedhjeve të këshillit vendor të 18 dhe 19 qershorit 1998.

ECPA Bashkimi Evropian vendosi në fillim të vitit 2001 të krijojë ECPA si një mision lidhës ndërmjet MAPE dhe programit të propozuar CARDS (ndihma e komunitetit për rindërtim, zhvillim dhe stabilizim). Synimi i ECPA ishte të këshillonte qeverinë shqiptare në nivel strategjik në lidhje me çështjet e policisë, në mënyrë që Shqipëria të ishte në gjendje të përshtatej me kohë me standardet evropiane perëndimore.

PAMECA I ishte një projekt i zbatuar në kuadër të projektit PHARE. Ky projekt zgjati nga dhjetori 2002 deri në dhjetor 2004. Objektivi i PAMECA I ishte t’i ofronte asistencë PSHSH-së në kuadër të procesit të Stabilizim-Asociimit dhe në përputhje me standardet e BE-së. PAMECA II ishte një projekt i zbatuar në kuadër të programit CARDS. Ky projekt ka zgjatur nga dhjetori 2004 deri në dhjetor 2007 me një fond total prej 6,542,980 euro. Objektivat e

PAMECA II ishin: i) Përmirësimi i kapaciteteve institucionale dhe operacionale të PSH-së në luftën kundër krimit dhe në sigurimin e rendit publik; ii) Forcimi i bashkëpunimit midis policisë dhe prokurorisë – gjyqësore; iii) Ndihma për policinë në përpjekjet e saj për të rritur besimin e publikut.

PAMECA III ishte një projekt i zbatuar në kuadër të programit IPA. PAMECA III u zbatua nga maji 2008 deri në maj 2011 me një zgjatje deri në maj 2012. Fondi fillestar ishte 5,518,790. Fondi shtesë për zgjerimin mori fondin total prej 6,8 milionë euro. Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte përmirësimi i punës së strukturave të PSHSH-së për të garantuar besim, siguri dhe një mjedis të sigurt për qytetarët shqiptarë nëpërmjet standardeve të BE-së dhe asistencës teknike nga vendet anëtare të BE-së.

PAMECA IV Qershor 2013- Mars 2017 “Konsolidimi i Kapaciteteve të Zbatimit të Ligjit në Shqipëri”. Fondi total i projektit është 4 milionë euro në kuadër të programit IPA. (Projekti është zgjatur nga tetori 2016 deri në mars 2017)

PAMECA V – “Konsolidimi ndaj Agjencive të Zbatimit të Ligjit – Mbështetje për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë dhe Prokurorinë e Shtetit Shqiptar” u financua nga Komisioni Europian në kuadër të IPA 2015. Projekti i cili filloi në 20 Prill 2017 dhe ishte parashikuar për një total prej 40 muajsh deri në gusht 2020, iu dha një zgjatje pa kosto deri më 15 dhjetor 2021. Projekti kishte një buxhet total prej 6 milionë eurosh. Objektivi i përgjithshëm i projektit PAMECA V ishte përmirësimi i kapaciteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Policisë së Shtetit Shqiptar (PSSH), prokurorive dhe strukturave të tyre mbështetëse në përmbushjen e objektivave të tyre dhe për t’iu përgjigjur nevojave të komunitetit vendas në drejtim të sigurisë publike. dhe sfidat e menaxhimit të kufirit.